Asigurare sanatate Alba

CATEGORII DE ASIGURAŢI

şi DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE privind dobândirea calităţii de asigurat în conformitate cu prevederile Legii 95/2006

I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE,

FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

- Copii în vârstă de până la 18 ani

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate ;
- Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Carnet de elev sau student vizat la zi / adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ
Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau consiliul local
- Tinerii cu vârsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului si nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau consiliul local
- Persoane cu handicap

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Certificat de încadrare într-un grad de handicap
Declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu realizează alte venituri impozabile decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii sau alte surse şi se află în îngrijirea familiei;
- Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căruia se află persoana
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că se află în îngrijirea unei persoane asigurate
Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau consiliul local
- Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane
Declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu realizează alte venituri impozabile decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii;
- Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat;
Act de identitate;
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist - pentru femeile însărcinate ; Certificat de naştere a copilului;
Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau Consiliul Local Comunal;
- Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii

Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Certificat medical eliberat de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate
Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice sau consiliul local

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2) din Ordinul CNAS nr.221/2005: "Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei".

II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,

CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE

Persoane care satisfac serviciul militar în termen
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Act doveditor al calităţii de militar în termen
Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în conformitate cu OUG 158/2005
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist
Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Prezenţa pe lista persoanelor din această categorie, transmisă lunar de DMPSS
Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Adeverinţă emisă de instituţia abilitată
Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de alocaţie de sprijin
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Carnet de şomer vizat la zi sau cupon de şomaj
Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Adeverinţă eliberată de Consiliul local din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social
Pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, până la limita supusă impozitului pe venit
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Cupon mandat poştal de achitare a drepturilor/ Talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară / Adeverinţă eliberată de instituţia care administrează fondul respectiv
Declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu realizează alte venituri impozabile decât cele provenite din pensie;
Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat;
Act de identitate;
Adeverinţă emisă de instituţia abilitată sau de instituţia în grija căreia se află persoana ;

III. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE,

CU PLATA CONTRIBUŢIEI

Salariaţi
Carnet de asigurat sau adeverinţă de asigurat
Act de identitate
Declaraţia angajatorului cuprinzând listele nominale cu personalul salariat depusă lunar la casele de asigurări
Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente
Declaraţie de impunere (tipizat) / proces-verbal de verificare
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane cu venituri din agricultura şi silvicultura
Act de identitate
Adeverinţa privind veniturile agricole eliberată de Consiliul local
Declaraţie de impunere (tipizat)
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane care înregistrează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi şi alte venituri supuse impozitului pe venit
Act de identitate
Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
Copie după ultimul bilanţ contabil anual si ultima balanţă de verificare, în cazul veniturilor din dividende şi în condiţiile în care nu realizează venituri de natura salarială sau asimilate
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare
Persoane asigurate facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară)
Paşaport sau legitimaţie de şedere temporară în România (copie)
Declaraţie privind veniturile realizate (tipizat)
Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu realizează venituri pe teritoriul României şi din care să reiasă scopul pentru care se află în România (în cazul cetăţenilor străini care au dreptul la şedere temporară de lungă durată)
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.
NOTĂ: Cetăţenii străini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară sau au dreptul la şedere temporară de lungă durată în România au obligaţia de a se asigura conform art. 257, alin. (2) din Legea 95/2006.

Alte categorii de persoane
Act de identitate
Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local
Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu au realizat venituri impozabile şi nu au solicitat servicii medicale în ultimii 5 ani.
Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.
NOTĂ:

Certificările se fac începând cu data plăţii contribuţiei de asigurare iar în cazul persoanelor care au solicitat servicii medicale începând cu data primei solicitări.

Persoanele cu domiciliul în alt judeţ care solicită înscrierea la C.A.S. Iaşi precum şi persoanele care se adresează C.A.S. Iaşi în vederea plăţii contribuţiei de asigurare şi nu se află în evidenţele pe plătitori, vor completa în mod obligatoriu declaraţia de asigurare de sănătate conform modelului prezentat în anexa nr. 5 din Ordin CNAS nr.221/2005.

Sursa: casaalba.ro